Žaliasis aljansas pateikė siūlymus naujos Vyriausybės programai

Lietuvos žaliojo aljanso mokslininkai iš Vytauto Didžiojo, Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus universitetų ir Lietuvos mokslininkų sąjungos aktyviai dalyvauja ruošiant įstatymus ir poįstatyminius aktus aplinkosaugos ir klimato kaitos klausimais. Tačiau kadenciją baigianti Vyriausybė aplinkosaugos ir klimato kaitos klausimams, kurie susiję ne tik su aplinka, bet ir žmonių sveikata bei gyvenimo kokybe, skyrė tiktai formalų dėmesį. Formaliais ir nejautriais aplinkai sprendimais išsiskyrė Aplinkos ministerija, kuri, priimdama sprendimus ar poįstatyminius aktus, pataikavo verslo subjektams, teršiantiems aplinką, ypač žemės ūkio srityje. Iki šios dienos Aplinkos ministerija negeba paruošti aplinkosauginių reikalavimų žemės ūkio įmonėms dėl mėšlo ir srutų laikymo, tvarkymo ir laukų tręšimo, siekiant mažinti oro, vandens ir dirvožemio taršą bei nemalonių amoniako kvapų valdymą gyvenamoje aplinkoje. Todėl naujai Vyriausybei ruošiant ketverių metų veiklos programą, pasiūlėme konkrečias priemones dėl oro taršos mažinimo žemės ūkyje, transporto ir pramonės sektoriuose. Dėl didėjančios oro taršos pasiūlėme peržiūrėti Nacionalinį oro taršos mažinimo planą ir priimti naujus įsipareigojimus, kurie atitiktų Europos Sąjungos direktyvinius reikalavimus dėl oro taršos mažinimo. Atsižvelgdami į didėjantį gyventojų nepasitenkinimą dėl nemalonių kvapų sklaidos gyvenamoje aplinkoje pasiūlėme nuo 2024 metų pakeisti kvapo koncentracijos ribinę vertę gyvenamosios aplinkos ore iki 2 europinių kvapo vienetų. Tai leistų užtikrinti Lietuvos piliečių konstitucinę teisę gyventi sveikoje ir švarioje aplinkoje.

Savo pasiūlymuose didelį dėmesį skyrėme aplinkos mokesčių sistemos tobulinimui ir principo „teršėjas moka“ įgyvendinimui, didinant mokesčius už aplinkos taršą. Taip pat pasiūlėme priemones valstybės vykdomos aplinkosaugos kontrolės gerinimui, atliekų tvarkymo sistemos tobulinimui, aplinkosauginių mokesčių administravimo tobulinimui, biologinės įvairovės išsaugojimui ir prarastosios atkūrimui. Atkreipėme Vyriausybės dėmesį į Aplinkos ministerijos darbo organizavimo gerinimą, siekiant kuo greičiau reaguoti į aplinkosauginius pažeidimus, pertvarkant esamą valdymo struktūrą, kad ji, pagal patvirtintas kompetencijas, atitiktų aplinkosaugos kontrolei keliamus tikslus ir uždavinius.

LŽA info.